V Trenčíne sa dňa 5. 11. 2019 konal prvý ročník regionálnej odbornej konferencie s názvom Správne využitie tepelnej energie v bytových domoch.

Konferenčná sála v Hoteli Elizabeth Trenčín sa po otvorení registrácie veľmi rýchlo zaplnila pozvanými hosťami. Niet divu, keď sa organizácie prvej regionálnej konferencie svojho druhu špeciálne pre Trenčiansky kraj zhostili dvaja veľmi silní obchodní partneri, spoločnosť TTI-energo, spol. s r. o. a spoločnosť ENBRA SLOVAKIA s. r. o., ktorých vzájomná spolupráca prináša do tohto kraja kvalitné služby, produkty a nadčasové inovácie. Navyše, záštitu nad konferenciou prijal sám predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslav Baška.

Téma konferencie oslovila správcov bytových domov, bytové družstvá, správcovské firmy, spoločenstvá vlastníkov bytov, bytové podniky, rozúčtovateľov tepla, ale aj pracovníkov miestnych samospráv či štátnej správy. Cieľom konferencie bolo komplexne zvýšiť povedomie účastníkov v praktických a legislatívnych otázkach tejto problematiky, ale aj poskytnúť informácie o pripravovaných zmenách, skúsenostiach z realizácií projektov a ich financovania. Veľmi uvoľnene by sme mohli povedať, že obecenstvo malo možnosť v plnej miere nazrieť do „kuchyne“ dvoch spoločností s bohatými praktickými skúsenosťami z realizácií, ktoré sú na špici diania v danej problematike a svojou činnosťou ovplyvňujú trendy na Slovensku v tak dôležitej a špecifickej oblasti, ako je šetrenie energie.

Konferencia bola rozdelená do dvoch sekcií, pričom témou prvej sekcie bolo rozpočítavanie nákladov na ústredné kúrenie a téma druhej sekcie bolo vyregulovanie vykurovacích sústav a rozvodov teplej úžitkovej vody. Záver každej sekcie bol obohatený o diskusiu, v rámci ktorej sa zúčastnení pýtali prednášajúcich rôzne otázky k témam, ktoré ich zaujali. Aj napriek tomu, že účastníkov bolo neúrekom a času k diskusii málo, priestor dostali aj špecifické otázky, ktoré účastníci prediskutovali pri konferenčných stolíkoch zúčastnených partnerov. Poslucháči dostali odpovede na otázky, aké riešenia sú pre nich výhodné, prečo sú pre nich výhodné a v neposlednom rade aj ako ich správne a efektívne zrealizovať.

Program prvej sekcie otvoril jeden z najväčších odborníkov v oblasti merania a rozpočítavania nákladov na Slovensku, Ing. Dušan Slobodník, predseda asociácie ARTAV Slovensko a súčasne aj riaditeľ pre služby, kvalitu a inovácie v ENBRA Slovakia, ktorý v rámci svojich dvoch nadväzujúcich príspevkov rozprával o legislatívnych novinkách, prameniacich zo Smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie a následne o úskaliach vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR o rozpočítaní nákladov. Po Slobodníkovi nasledoval jeho kolega z ENBRA Slovakia, Mgr. Marek Leško s praktickými východiskami zo zberu údajov tepla a teplej úžitkovej vody a záver prvej sekcie uzatvoril Ing. Štefan Hric z ENBRA Slovakia s ukážkou, ako efektívne zberať, spracovávať a rozpočítavať údaje o teple.

Celá konferencia sa niesla vo veľmi dobrej nálade a partneri konferencie nielenže priniesli účastníkom zaujímavé informácie z oblasti merania a rozpočítania energií, ale dali im tak možnosť stretnúť sa s nimi na jednom mieste, rozdiskutovať rôzne problematiky a v neposlednom rade aj upevniť vzájomné vzťahy.

Ako toto podujatie hodnotí jedna účastníčka konferencie?

„Organizácia seminára bola na veľmi vysokej úrovni. Jeho priebeh bol dynamický a jednotlivé prednášané témy , pre mňa oko predsedu SVB, boli nanajvýš aktuálne a zaujímavé. Uviedli ma do obrazu čo našich vlastníkov čaká v krátkej budúcnosti. Ale tiež  utvrdili v tom, že veci realizované na našom bytovom dome boli správne. Veľmi dobrým nápadom organizátorov bolo jednotlivé prezentácie nám poskytnúť v digitálnej forme. Takto sme sa mohli plne venovať prednášaným témam a v prípade potreby si akúkoľvek prezentáciu si pripomenúť. Organizácia takýchto seminárov k aktuálnym témam a novej legislatíve je veľkou pomocou pre prácu predsedov SVB.“  Janka Vladová, predseda SVB 28. október 1174, Trenčín

Kompletný program odborného seminára konferencie

ROZPOČÍTAVANIE NÁKLADOV NA ÚK

  • Čo nám prináša SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ energetickej efektívnosti – Ing. Dušan Slobodník, ARTAV SLOVENSKO
  • Vyhláška Ministerstva hospodárstva 240/2016 Z.z. o rozpočítaní nákladov a jej úskalia – Ing. Dušan Slobodník, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.
  • Základné technické prvky v procese zberu údajov tepla a TÚV (zbernica, PRVN, vodomery) – Mgr. Marek Leško, ENBRA SLOVAKIAs.r.o.
  • VaT Smart, čo to je a ako nám môže pomôcť pri rozpočítaní nákladov na Teplo – Jozef Turóci, ANASOFT
  • Ako efektívne zberať, spracovávať a rozpočítavať údaje o teple – Ing. Štefan Hric, ENBRA SLOVAKIA s.r.o.

VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV A ROZVODOV TÚV

  • Prečo vyregulovať resp. preregulovať vykurovaciu sústavu a rozvody vody a ako to rieši projekt vyregulovania a preregulovania, prečo je veľmi dôležitý – Ing. František Vranay PhD., Technická univerzita v Košiciach
  • Skúsenosti a poznatky dodávateľa tepla a TÚV, problémy z hľadiska vyregulovaných a nevyregulovaných BD – Ing. Stanislav Dian, Výroba tepla, s.r.o. /dodávka tepla a TÚV/, Martin Kováč, M-GAS s.r.o. /výmena rozvodov TÚV/
  • Realizácia vyregulovania, preregulovania rozvodov UK a TÚV – Ing. Milan Hôrka, TTI-energo, spol. s r.o.
  • Komponenty a technické prvky pre reguláciu systému ÚK a TÚV – OVENTROP, Ing. Patrik Laca
  • Projekty energetickej efektívnosti (návrh, realizácia, financovanie) – Ing. Miloš Barčiak a Ing. Rudolf Poláček, SSE, a.s.

Konferencia sa tešila vysokej účasti a konferenčnú sálu zaplnilo skoro 100 hostí. Veľké poďakovanie patrí spoluorganizátorom TTI energo a ENBRA Slovakia, ktorí svojim úsilím umožnili realizáciu tejto konferencie. K realizácii prispeli aj partneri konferencie, ktorými boli: Stredoslovenská energetika, Qundis, Oventrop, Anasoft, Služby pre bývanie, Enas, M-gas, Artav Slovensko, Energo kontrol Považská Bystrica, Allianz Slovenská poisťovňa, Výroba tepla, Technická univerzita v Košiciach.