Vážený zástupca, vážený predseda a člen rady SVB,
spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o.
Vás pozýva na Odborný seminár

BEZPEČNOSŤ V BYTOVÝCH DOMOCH

TERMÍN: 22.9.2020 (streda)
MIESTO: HOTEL ELIZABETH, TRENČÍN

Program

13,00 – 13,30Registrácia účastníkov 
13,30 – 13,40OTVORENIE SEMINÁRA, príhovor a privítanie účastníkov
Ing. Miroslav Markokonateľ Služby pre bývanie, s.r.o.
    13,40 – 14,00Prevencia pred požiarmi, protipožiarne zabezpečenie, únikové cesty, dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi, skúsenosti a poznatky z praxe
pplk. Ing. Štefan Martinka vedúci oddelenia požiarnej prevencie HaZZ Trenčín
  14,00 – 14,30Pravidelné odborné prehliadky  plynu a elektriny v BD, zistenia, hrozby a dopady z nich vyplývajúce
a) Ing. Jaromír Jakubík b) B.S.B.A. Michal Vašek revízie elektrických zariadení a bleskozvodov revízie plynu
14,30 – 14,50Bezpečnosť technických zariadení
 TECHNICKÁ INŠPEKCIA pracovisko Nitra
14,50 – 15,10Základy požiarnej ochrany v bytových domoch
Ing. Martin Varhaník JUMA Trenčín s.r.o.   
15,10 – 15,30DISKUSNÉ FÓRUM k témam z I. bloku
15,30 – 16,00 PRESTÁVKA
16,00 – 16,20Povinnosti a právomoci správcu, predsedu SVB a vlastníkov v oblasti bezpečného bývania v BD, zodpovednosť z nich vyplývajúca
Ing. Anna Krajčiová výkonná riaditeľka ZDRUŽENIA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA NA SLOVENSKU 
16,20 – 16,30Právne dôsledky v prípade nedodržiavania zákonných povinností v oblasti bezpečnosti v BD
JUDr. Andrej Opet    advokát
16,30 – 17,00Kvalitné a komplexné poistenie BD = základ spokojného a bezpečného bývania
Ing. Dušan MaculaMACULA poisťovacie služby s.r.o.   
17,00 – 17,10Inteligentný systém zabezpečenia
Ing. Matúš NogaSSE Stredoslovenská energetika a.s.
17,10 – 17,20Vetracie potrubia – protipožiarne opatrenia
Marek HullaSSE Stredoslovenská energetika a.s.
17,20 – 17,35DOMOVÝ PORIADOK – novela zákona č. 182/1993
Bc. Soňa Hankociová Služby pre bývanie, s.r.o., vedúca správy BD
17,35 – 17,45DISKUSNÉ FÓRUM k témam z II. bloku
17,45 TOMBOLA A ZÁVER SEMINÁRA

Účastnícky poplatok

15 €/osoba pre klientov Služby pre bývanie, s.r.o.
30 €/osoba pre ostatných účastníkov
Úhradu poplatku realizujte nasledovne:
číslo účtu:    SK07 1111 0000 0010 3885 0005
VS:               842020
SS:               číslo Vášho BD
poznámka: Vaše meno

Poplatok zahŕňa okrem vstupu a zaujímavých prednášok aj občerstvenie, reklamné materiály, perá a všetky prednášky na USB kľúči.

Z organizačných a kapacitných dôvodov je potrebné Vašu účasť potvrdiť  a taktiež uhradiť účastnícky poplatok najneskôr do 18.9.2020 (utorok).

Vaše prípadné otázky do diskusie uvítame vopred, aby sa prednášajúci mohli s nimi oboznámiť a pripraviť svoje prednášky tak aby boli pre Vás čo najzaujímavejšie. Zasielať ich môžete na email: k.durencova@spbtn.sk spolu s návratkou. Alebo cez webový formulár na stránky služby pre bývanie (tu).

V zmysle Nariadenia EU o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov („GDPR“) a zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upriamujeme Vašu pozornosť na zásady spracúvania osobných údajov, ktoré sú pre Vás dostupné na webe spoločnosti Služby pre bývanie s.r.o. (tu).

Počas seminára sa budú robiť fotografie, ktoré sa používajú na webovej stránke spoločnosti, stránkach firmy na sociálnych sieťach za účelom propagácie firmy a jej aktivít.

Spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. prehlasuje, že pri spracovaní fotografií nebude neoprávnene zasahovať do práv na ochranu osobnosti účastníkov konferencie a ich súkromia; zverejnenie osobných údajov nebude v rozpore s ich oprávnenými záujmami. Súhlas je možné písomne odvolať zaslaním požiadavky na mailovú adresu gdpr@spbtn.sk.