V zmysle zákona o Metrológii č. 142/2000 Z.z, o metrológií je povinná výmena bytových vodomerov ako určených meradiel pretečeného množstva vody.

Od 1. 8. 2019 je účinná vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky z 27. mája 2019 č.  161/2019 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole. Podľa tohto nového predpisu budú mať  bytové vodomery na studenú aj teplú vodu rovnakú dobu overenia, a to 5 rokov. To znamená, že  vodomer studenej a teplej vody, ktorý sa nachádza v bytových a nebytových priestoroch  bytového domu za spoločným vodomerom, ktorý slúži na určenie ceny za dodávku vody bytovému domu, bude po 1. 8. 2019 potrebné vymeniť v rovnakej lehote, a to po piatich rokoch.

Vykonávať demontáž starých a montáž nových vodomerov môže iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

Vodomermi v bytoch sa meria pretečená studená a teplá voda, a namerané množstvá sú podkladom pre platby občanov. Z tohto dôvodu sú považované za určené meradlá, ktoré musia spĺňať podmienky dané predpismi. Funkčnosť a správnosť merania musí byť v pravidelných intervaloch overovaná, uzatvára Združenie bytového hospodárstva na Slovensku.